perl -pi -e 's/mysqld=ON/mysqld=OFF/' /usr/local/directadmin/data/admin/services.status
service mysqld stop
mv /var/lib/mysql /var/lib/mysql.old

vi /etc/my.cnf
:.,$d enter


cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build set mysql_backup yes
./build set "mysql" 5.7
./build set mysql_inst "mysql"
./build "mysql"
./build roundcubecd /var/www/html/roundcube/SQL/mysql
mysql -u da_admin -pxxxFv2jMSlGqUT0r da_roundcube < 2020122900.sql


rm -rf /var/lib/mysql
rm /usr/bin/mysql
rm /usr/sbin/msyqld
rm /usr/local/directadmin/custombuild/mysql
yum remove MariaDB*
rpm -e MariaDB*


sudo chmod -R 777 /var/lib/mysql/
cd /usr/local/directadmin/scripts ./reset_da_admin_password.sh rootpass da_admin Jxxbut@6MAL99u


1. Tắt MySQL server:

service mysql stop

Nếu lệnh trên không tắt được dịch vụ MySQL, bạn có thể sử dụng lệnh dưới

killall mysql

2. Bật MySQL ở chế độ an toàn (safe mode)

mysqld_safe --skip-grant-tables

3. Thay đổi mật khẩu root của MySQL

mysql -u root -p

mysql> USE mysql; mysql> UPDATE user SET password = PASSWORD(“new_password”) WHERE User = ‘root’;

bạn thay new_password bằng password mới của bạn.

4. Tắt chế độ an toàn của MySQL (Tắt chế độ safe mode của MySQL)

killall mysqld_safe

5. Bật MySQL ở chế độ bình thường.

sudo service mysql start
Okie rồi nha. Chúc mừng bạn đã hoàn thành việc thay đổi mật khẩu root MySQL khi không nhớ mật khẩu cũ.

.systemctl status mysql.service

Failed to start LSB: start and stop MySQL

To check for details about the error, run:

$ journalctl -xe

For more details about the error, check logs:

$ tail /var/log/mysqld.log 

To initialize the MySQL configuration, run:

$ mysqld --initialize-insecure

mysqlcheck --defaults-extra-file=/usr/local/directadmin/conf/my.cnf --auto-repair -A-u root -p
https://docs.directadmin.com/other-hosting-services/mariadb-mysql/troubleshooting.html#error-connecting-to-mysql-access-denied-for-user-da-admin-localhost-using-password-yes


Tôi đang gặp vấn đề tương tự.
Bạn phải xóa tất cả các phiên bản mariadb. Trên một cài đặt mới, nó có thể dễ dàng hơn một chút. Thử cái này xem sao.

Mã số:
rm -rf /var/lib/mysql
rm /usr/bin/mysql
rm /usr/sbin/msyqld
rm /usr/local/directadmin/custombuild/mysql
yum remove MariaDB*
rpm -e MariaDB*


Hy vọng sau đó mọi chuyện đã qua. Sau đó, có vẻ như bạn phải cài đặt mysql 5.5 trước.

Mã số:
cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set mysql 5.5
./build set mysql_inst mysql
./build update
./build mysql


Sau đó, bạn nên có mysql 5.5 và vấn đề chỉ là cập nhật như thế nào (vẫn nằm trong thư mục custombuild):

Mã số:
./build set mysql 5.6
./build update
./build mysql

và tương tự sau đó cho mysql 5.7 và sau đó bạn sẽ có 5.7.