umount /dev/disk/by-id/scsi-0DO_Volume_volume-sgp1-sql
e2fsck -f /dev/disk/by-id/scsi-0DO_Volume_volume-sgp1-sql
resize2fs /dev/disk/by-id/scsi-0DO_Volume_volume-sgp1-sql
mount -o discard,defaults,noatime /dev/disk/by-id/scsi-0DO_Volume_volume-sgp1-sql /var/lib/mysql