ID Thành Viên Tên Tình Trạng Ngày
95316 Tin Nhắn: GARENA DK50 LQ 3065653334810408515 Rút 80 Quân HuyThành Công21-05-2023
21:00:15
102478 Tin Nhắn: GARENA DK50 LQ 10981130092935622875 Rút 80 Quân HuyThành Công15-05-2023
21:42:22
95316 Tin Nhắn: GARENA DK100 LQ 3882739742748851009 Rút 160 Quân HuyThành Công29-04-2023
21:47:11
114433 Tin Nhắn: GARENA DK50 LQ 16371591126887493492 Rút 80 Quân HuyThành Công28-04-2023
09:43:00
94767 Tin Nhắn: GARENA DK50 LQ 11799412031385055807 Rút 80 Quân HuyThành Công10-04-2023
20:42:19
97504 Tin Nhắn: GARENA DK10 LQ 9997562138698452190 Rút 16 Quân HuyThành Công05-04-2023
17:13:44
95442 Tin Nhắn: GARENA DK10 LQ 6558199895232673561 Rút 16 Quân HuyThành Công30-03-2023
18:42:06
100630 Tin Nhắn: GARENA DK10 LQ 17217519618163941665 Rút 16 Quân HuyThành Công25-03-2023
16:58:01
123133 Tin Nhắn: GARENA DK10 LQ 16717323604144349187 Rút 16 Quân HuyThành Công24-03-2023
21:13:12
133509 Tin Nhắn: GARENA DK10 LQ 12059169870577057850 Rút 16 Quân HuyThành Công16-03-2023
21:58:31
133553 Tin Nhắn: GARENA DK10 LQ 479184149596445848 Rút 16 Quân HuyThành Công14-03-2023
12:18:12
133329 Tin Nhắn: GARENA DK10 LQ 18217508366054123381 Rút 16 Quân HuyThành Công14-03-2023
11:51:30
131914 Tin Nhắn: GARENA DK10 LQ 15018858486927469876 Rút 16 Quân HuyThành Công10-03-2023
20:05:56
95434 Tin Nhắn: GARENA DK10 LQ 7375607945192052429 Rút 16 Quân HuyThành Công10-03-2023
11:32:15
131439 Tin Nhắn: GARENA DK10 LQ 3159181259062876929 Rút 16 Quân HuyThành Công09-03-2023
19:34:56
94767 Tin Nhắn: GARENA DK10 LQ 14094545840955078419 Rút 16 Quân HuyThành Công08-03-2023
13:17:26
129825 Tin Nhắn: GARENA DK10 LQ 3270377801398884531 Rút 16 Quân HuyThành Công07-03-2023
09:51:13
95567 Tin Nhắn: GARENA DK10 LQ 10569233209471303979 Rút 16 Quân HuyThành Công06-03-2023
12:47:06
102927 Tin Nhắn: GARENA DK10 LQ 7670486107390199434 Rút 16 Quân HuyThành Công04-03-2023
11:40:36
131439 Tin Nhắn: GARENA DK10 LQ 10722311555222080333 Rút 16 Quân HuyThành Công02-03-2023
19:21:08

ID Thành Viên Tên Tình Trạng Ngày
115986 UID Game: 5410491755 Rút Gói 275 Kim Cương FreeFireThành Công15-05-2023
06:51:25
130686 UID Game: 2319421419 Rút Gói 275 Kim Cương FreeFireThành Công13-05-2023
22:08:56
130756 UID Game: 2319421419 Rút Gói 275 Kim Cương FreeFireThành Công13-04-2023
11:11:55
130686 UID Game: 2319421419 Rút Gói 220 Kim Cương FreeFireThành Công09-04-2023
08:20:16
95338 UID Game: 1673483213 Rút Gói 40 Kim Cương FreeFireThành Công05-04-2023
09:30:15
112180 UID Game: 3434761627 Rút Gói 220 Kim Cương FreeFireThành Công02-04-2023
21:22:58
112044 UID Game: 3617434920 Rút Gói 40 Kim Cương FreeFireThành Công02-04-2023
17:34:26
115986 UID Game: 5410491755 Rút Gói 40 Kim Cương FreeFireThành Công02-04-2023
17:02:39
130000 UID Game: 5280110133 Rút Gói 40 Kim Cương FreeFireThành Công25-03-2023
19:34:28
107168 UID Game: 1673483213 Rút Gói 40 Kim Cương FreeFireThành Công25-03-2023
13:46:35
95623 UID Game: 1673483213 Rút Gói 40 Kim Cương FreeFireThành Công23-03-2023
20:46:42
95338 UID Game: 1673483213 Rút Gói 40 Kim Cương FreeFireThành Công21-03-2023
08:27:41
107130 UID Game: 1673483213 Rút Gói 40 Kim Cương FreeFireThành Công20-03-2023
09:59:33
95635 UID Game: 3017861168 Rút Gói 40 Kim Cương FreeFireThành Công20-03-2023
08:53:00
104261 UID Game: 5423176627 Rút Gói 88 Kim Cương FreeFireThành Công19-03-2023
21:05:49
95623 UID Game: 1673483213 Rút Gói 40 Kim Cương FreeFireThành Công10-03-2023
12:29:27
95338 UID Game: 1673483213 Rút Gói 40 Kim Cương FreeFireThành Công09-03-2023
20:56:36
130686 UID Game: 1887223203 Rút Gói 40 Kim Cương FreeFireThành Công08-03-2023
12:43:44
130756 UID Game: 1887223203 Rút Gói 40 Kim Cương FreeFireThành Công08-03-2023
11:21:20
132540 UID Game: 1834879417 Rút Gói 40 Kim Cương FreeFireThành Công07-03-2023
21:29:49