Anchors: string start ^ and end $

Chuỗi bắt đầu với ^ và kết thúc $

2 neo cần nhớ:

^ $

Hý tự dấu mũ^và đô la $có ý nghĩa đặc biệt trong một regexp. Chúng được gọi là "neo".

Ví dụ: Kiểm tra đầu chuỗi với neo ^ (bắt đầu)

Ví dụ: Kiểm tra cuối chuỗi $

let str1 = "Mary had a little lamb";
alert( /^Mary/.test(str1) ); // true
let str1 = "its fleece was white as snow";
alert( /snow$/.test(str1) ); // true

.Kiểm tra chuỗi \d\d:\d\d:

let goodInput = "12:34";
let badInput = "12:345";

let regexp = /^\d\d:\d\d$/;
alert( regexp.test(goodInput) ); // true
alert( regexp.test(badInput) ); // false

Kiểm tra chuỗi với neo và cờ

Multiline mode of anchors ^ $, flag "m" (chế độ đa dòng)

Ví dụ: có cờ m (Multiline)

let str = `1st place: Winnie
2nd place: Piglet
3rd place: Eeyore`;

console.log( str.match(/^\d/gm) ); // 1, 2, 3

Ví dụ: không có cờ m

let str = `1st place: Winnie
2nd place: Piglet
3rd place: Eeyore`;

console.log( str.match(/^\d/g) ); // 1

Tìm kiếm với kết thúc là neo $

let str = `Winnie: 1
Piglet: 2
Eeyore: 3`;

console.log( str.match(/\d$/gm) ); // 1,2,3

Để tìm một dòng mới, chúng ta có thể sử dụng neo ^và $và với cả ký tự dòng mới \n.

let str = `Winnie: 1
Piglet: 2
Eeyore: 3`;

console.log( str.match(/\d\n/g) ); // 1\n,2\n