Ranh giới từ \b tương tự như neo ^và $.

Ba vị trí đủ điều kiện làm ranh giới từ:

  • Khi bắt đầu chuỗi, nếu đầu chuỗi là \w.
  • Giữa hai ký tự trong chuỗi, trong đó một ký tự là \w và ký tự kia không.
  • Ở cuối chuỗi, nếu ký tự cuối chuoioc \w.
alert( "Hello, Java!".match(/\bJava\b/) ); // Java
alert( "Hello, JavaScript!".match(/\bJava\b/) ); // null

Có thể sử dụng \b  với các từ và các chữ số.

alert( "1 23 456 78".match(/\b\d\d\b/g) ); // 23,78
alert( "12,34,56".match(/\b\d\d\b/g) ); // 12,34,56

alert( "Hello, Java!".match(/\bHello\b/) ); // Hello
alert( "Hello, Java!".match(/\bJava\b/) );  // Java (khớp vì ! không thuộc \w
alert( "Hello, Java!".match(/\bHell\b/) );  // null (no match) (không khớp vì không có ranh giới sau từ l
alert( "Hello, Java!".match(/\bJava!\b/) ); // null (no match) dấu châm than không thuộc \w