Unicode: flag "u" and class \p{...}

JavaScript sử dụng bảng mã Unicode encoding cho các chuỗi Hầu hết các ký tự được mã hóa chỉ với 2 byte (nhiều nhất 65536 ký tự).

Một số ký tự yêu cầu mã hóa đến 4 byte như: 𝒳(X toán học) hoặc 😄(một nụ cười) xem Emoji Full 

Và nó xảy ra lỗi với trường hợp đếm chiều dài :

alert('😄'.length); // 2
alert('𝒳'.length); // 2

Biểu thức chính quy có cờ u (unicode) sẽ khắc phục lỗi trên.

Thuộc tính Unicode \p {…}

Mỗi  \p{Letter} sẽ có nhiều thuộc tính bên trong:

Here’s the main character categories and their subcategories:

Letter L:

 • lowercase Ll
 • modifier Lm,
 • titlecase Lt,
 • uppercase Lu,
 • other Lo.

Number N:

 • decimal digit Nd,
 • letter number Nl,
 • other No.

Punctuation P:

 • connector Pc,
 • dash Pd,
 • initial quote Pi,
 • final quote Pf,
 • open Ps,
 • close Pe,
 • other Po.

Mark M (accents etc):

 • spacing combining Mc,
 • enclosing Me,
 • non-spacing Mn.

Symbol S:

 • currency Sc,
 • modifier Sk,
 • math Sm,
 • other So.

Separator Z:

 • line Zl,
 • paragraph Zp,
 • space Zs.

Other C:

 • control Cc,
 • format Cf,
 • not assigned Cn,
 • private use Co,
 • surrogate Cs
let str = "A ბ ㄱ";

alert( str.match(/\p{L}/gu) ); // A,ბ,ㄱ
alert( str.match(/\p{L}/g) ); // null (no matches, \p doesn't work without the flag "u")

 

Tham khảo:

Ví dụ:

//ví dụ thập lục phân xAF
let regexp = /x\p{Hex_Digit}\p{Hex_Digit}/u;

alert("number: xAF".match(regexp)); // xAF

// chữ tượng hình trung quốc

let regexp = /\p{sc=Han}/gu; // returns Chinese hieroglyphs

let str = `Hello Привет 你好 123_456`;

alert( str.match(regexp) ); // 你,好

// tiền tệ

let regexp = /\p{Sc}\d/gu;

let str = `Prices: $2, €1, ¥9`;

alert( str.match(regexp) ); // $2,€1,¥9