Prerequisites (Điều kiện)

Điều kiện để hoàn tất hướng dẫn này:

Để đặt mua tên miền và hosting bạn cần có tài khoản để đăng ký thành viên và thanh toán

Tài khoản đăng ký đặt mua tên miền & hosting:

  • Địa chỉ gmail (dùng để quản lý tên miền và hosting)
  • Căn cước công dân( bắt buốc nếu mua tên miền trong nước)

Tài khoản thanh toán:

  • Thẻ ATM & internet banking thanh toán trong nước
  • Thẻ Visa - Master dùng thanh toán Quốc Tế
  • Tài khoản Paypal (add thẻ visa - master để thanh toán)