Bước 1: Truy cập Quản Lý Shop Đã Tạo

Bước 2: https://taoshopgame.com/web-da-tao

Bước 3: Chọn Shop Đã Tạo và Đăng Nhập (copy tài Khoản và mật khẩu)

;