Hướng dẫn trỏ tên miền từ cloudflare về shop game đã tạo

Yêu cầu đã mua tên miền( ở bất cứ nhà cung cấp nào) và có tài khoản cloudflare.com